Desfășurarea stagiului de practică

Integrarea elevilor în organizație:
 • prezentarea;
 • depăşirea blocajelor emoţionale;
 • verificarea adeziunii la obiectivele şi conţinutul stagiului;
 • descrierea procesului de evaluare a stagiului.
 • prezentarea companiei și a locului de practică;
 • obiectivele și metodologia de lucru;
 • echipa cu care va lucra.

 

Derularea stagiului de practică propriu-zis

Pe durata stagiului elevii urmează programul de lucru stabilit şi execută activităţile specifice temei de practică alese. Pentru fiecare zi de activitate, ei completează caietul de practică, prezentând activitățile care au fost efectuate în ziua respectivă, precum și rezultatele obținute sau cunoştințele acumulate.

Elevii sunt monitorizați în cadrul companiilor partenere de către tutorii desemnaţi. Aceştia sunt responsabili pentru coordonarea activităţii elevilor în implementarea temei de practică, realizând sarcini precum:

 • evaluarea cunoştinţelor în domeniu a studentului;
 • prezentarea şi stabilirea sarcinilor de lucru aferente temei de proiect alese;
 • dezbaterea cu elevul a soluţiilor posibile;
 • furnizarea de material pentru documentare;
 • ajutor în rezolvarea unor probleme specifice;
 • coordonare în implementarea temei de proiect;
 • realizarea listelor de prezență a elevilor pe toată durata stagiului de practică; stabilirea orarului de lucru.

Activitatea elevilor, modalitatea în care aceștia s-au integrat în cadrul companiilor partenere, precum și modul în care răspund solicitărilor tutorilor și reușesc să-și îndeplinească sarcinile este monitorizată şi de către cadrul didactic supervizor din colegiu. Aceștia au realizat o serie de întâlniri periodice cu elevii şi tutorii la sediul companiilor, pentru a vedea modul în care se desfăşoară activitatea pe parcursul stagiului.


Evaluarea stagiului de practică

La finalul stagiului de practică tutorii din cadrul companiilor partenere de practică realizează o evaluare a întregii activităţi efectuate de fiecare elev în parte, conform unei grile de evaluare prestabilite.

Ponderea evaluării practicii:

 • 10% - participare/prezență fizică
 • 40% - tutore
 • 20% - caiet de practică
 • 30% - prezentarea portofoliului de practică

 

De asemenea, fiecare elev primeşte de la compania parteneră un certificat de practică, care se atestă efectuarea stagiului de practică la compania respectivă, tema proiectului dezvoltat de elev, perioada efectivă în care s-a desfășurat stagiul, precum și nota propusă de către tutorele din cadrul companiei.