Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET


În pofida cadrului legislativ și normativ existent, măsurilor de stimulare, dezvoltare și perfecționare a forței de muncă, pe piața muncii din Republica Moldova, în special, la categoria tineri, atestăm în continuare un șir de fenomene negative, printre care lipsa suficientă a locurilor de muncă, rata scăzută a angajării tinerilor în cîmpul muncii, discriminare a tinerilor pe criteriul de vîrstă, munca nedeclarată, stabilirea unor salarii mai mici, comparativ cu alte categorii de salariați, insuficiența garanțiilor socio-economice efective și migrația tinerilor în scop de muncă.

 

În acest context, Asociația Obștească „FĂCLIA” lansează proiectul „Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET” care își propune să contribuie la integrarea socio-profesională a tinerilor vulnerabili din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională (NEET).

 

Proiectul va contribui la fortificarea dialogului dialogului și colaborării intersectoriale între actori comunitari cheie (actori socio-economici, organizații ale societății civile) în vederea facilitării procesului de integrare socio-profesională a tinerilor NEET din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, cu vîrsta cuprinsă între 15-18 ani. Pe de altă parte, vom pune un acent sporit pe abilitarea acestor tineri să găsească un loc de muncă decent, să se reprezinte și să participe activ în societate și în economie prin pilotarea unui program integrat de măsuri și mecanisme de sprijin.

Pînă la finele proiectului (septembrie 2020), cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros-Moldova, 20 reprezentanți ai actorilor socio-economici, 30 reprezentanți ai organizațiilor societății civile din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni și 3000 tineri NEET din Republica Moldova vor cunoaște și vor promova drepturile socio-economice ale tinerilor și Munca Decentă. În același timp, 80 tineri vulnerabili (15-18 ani), din categoria NEET din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni vor fi abilitați să se reprezinte și să participe activ în societate și în economie prin pilotarea Programului de orientare vocațională, formare și integrare profesională.

Această inițiativă se aliniază cadrului general de politici naționale și internaționale axate pe incluziunea persoanelor din categorii vulnerabile.

Proiectul va contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special – Educație de calitate (Garantarea unei educaţii de calitate și promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi) și Muncă Decentă și creștere economică (Promovarea unei creșteri economice susţinute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forţei de muncă și a unei munci decente pentru toţi).

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, în special Promovarea oportunităţilor de angajare decentă prin politici active pe piaţa muncii extinse și bine orientat, prin Diversificarea serviciilor şi extinderea pachetelor personalizate de ocupare pentru grupurile vulnerabile. Acesta se aliniază la Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 care prevede dezvoltarea și susținerea inițiativelor care vizează emanciparea economică a tinerilor, promovarea oportunităților de angajare și a spiritului antreprenorial, o atenție particulară fiind acordată participării tinerilor pe piața muncii.

Pentru mai multe detalii despre calendarul activităților din cadrul proiectului vă invităm să vizitați site-ul Asociației Obștești „FĂCLIA” - www.faclia.md și www.muncadecenta.md

Proiectul ”Integrare socio-profesională pentru tinerii NEET” este implementat de Asociația Obștească pentru Copii și Tineret “FĂCLIA” din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.