Colaborare intersectorială în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor și Muncii Decente - dialog social la nivelul raionului Ungheni

13oct-Panel Ungheni 7Consiliul Raional Ungheni, Asociația Teritorială a Patronatului din raionul Ungheni, Consiliul Interramural al Sindicatelor din raionul Ungheni și Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” au organizat la 13 octombrie curent Panelul de discuții „Colaborare intersectorială în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor și Muncii Decente” care a avut ca scop sensibilizarea actorilor socio-economici, reprezentanților societății civile și tinerilor cu privire la drepturile socio-economice ale tinerilor și Munca Decentă.

Conceptul de Muncă Decentă și elementele acestuia au constituit unul din subiectele abordate în cadrul evenimentului. Astfel, reprezentanții actorilor socio-economici și organizațiilor societății civile din raionul Ungheni și-au expus punctul de vedere în ceea ce privește implementarea practică a elementelor Muncii Decente. Printre aceștia îi putem menționa pe Iurie Vrabie - preşedintele Asociaţiei Teriotirlae a Patronatului din raionul Ungheni, Rodica Lupu - președintele Consiliului Interramural al Sindicatelor din raionul Ungheni, Rodica Bezuglov - inspector în cadrul Inspecţiei Teritoriale a Muncii, Iulia Pancu - Șef Direcția Educație Ungheni.

 

Realizarea drepturilor sociale și economice ale tinerilor implică punerea în valoare a mecanismului de dialog și parteneriat social. În acest conext, Ludmila Guzun, preşedintele raionului Ungheni a subliniat că colaborarea 13oct-Panel Ungheni 2interinstituțională și dilogul social eficient sunt elemente cheie pentru promovarea și asigurarea respectării drepturilor socio-economice ale tinerilor din raionul Ungheni. În cadrul evenimentului Angela Ciocîrlan, președinte Asociației Obștești „Făclia” a prezentat concluziile studiului “Accesul tinerilor la Muncă Decentă în Republica Moldova”. Conform constatărilor acestui studiu, pentru asigurarea accesului tinerilor la Muncă Decentă este necesară modificarea și/sau ajustarea prevederilor unor acte legislative și normative, inclusiv elaborarea actelor juridice noi; adoptarea de măsuri cu caracter economic în scopul asigurării viabilității mecanismelor juridice existente și sporirii eficacității acestora; instituirea garanțiilor de ordin socio-economic pentru tineri; dezvoltarea dimensiunii educaționale și culturale a tinerilor; schimbarea mentalității și promovarea activismului civic al tinerilor. Studiul integral poate fi accesat pe site-ul www.muncadecenta.md. În această ordinde de idei, Vasile Codreanu, preşedintele Consiliului de Tineret din cadrul Consiliului Interramural al Sindicatelor Ungheni a familiarizat participanții la eveniment cu misiunea și obiectivele Consiliului de Tineret ca formă de participare activă a tinerilor în activitatea sindicală.

Ludmila Ursatiev, Şefa Direcţiei Economie a Consiliului raional Ungheni, vicepreşedintele Consiliului de Tineret din cadrul Consiliului Interramural al Sindicatelor Ungheni a subliniat că în pofida cadrului legislativ și normativ existent, măsurilor de stimulare, dezvoltare și perfecționare a forței de muncă, pe piața muncii din 13oct-Panel Ungheni 4Republica Moldova, în special, la categoria de salariați tineri, atestăm în continuare un șir de fenomene negative, iar inițierea și dezvoltarea afacerilor ar putea reprezenta o soluție pentru tinerii cu idei inovative. Astfel, pentru a contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru tineri și a promova cultura antreprenorială în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora a fost elaborată Agenda de Business pentru TINEri. Agenda va contribui la creşterea numărului mediu de afaceri dezvoltate de către tineri, creşterea numărului de angajaţi în cadrul afacerilor inițiate de tineri, asigurarea unei concurenţe eficiente prin consolidarea competitivităţii şi facilitarea creşterii şi inovării afacerilor sustenabile inițiate de tineri. Participanții la panelul de discuții au formulat cîteva recomandări cu privire la colaborarea intersectorială în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor și Muncii Decente în raionul Ungheni, orientate spre: organizarea atelierelor de informare pentru tinerii șomeri referitor la daunele muncii nedeclarate; realizarea sesiunilor de informare cu angajatorii referitor la formele de motivare a angajaților și posibilitățile de creștere profesională la locul de muncă a tinerilor; motivarea angajatorilor să se asocieze în patronate pentru a discuta diverse problematici înaintate de tinerii angajați (protecția socială pentru tinerele familii, locuințe sociale, salarizarea corespunzătoare a tinerilor, etc.).

De asemenea, printre recomandări se regăsesc și promovarea educației antreprenoriale în rîndul tinerilor, elaborarea și punerea în aplicare a programelor de formare profesională continuă, programelor de recalificare la locul de muncă, stagiilor de practică, programelor de mentorare și de învățare prin experiență la locul de muncă.

Pentru perioada proximă, reprezentanții actorilor socio-economici și ai organizațiilor societății civile din raionul Ungheni și-au asumat responsabilitatea să facă pledoarie pentru îmbunătățirea legislației cu privire la salarizarea tinerilor - revizuirea sistemului tarifar pentru tinerii angajați. Panelul de discuții „Colaborare intersectorială în domeniul drepturilor socio-economice ale tinerilor și Muncii Decente” este parte a campaniei de sensibilizare „Acces la Muncă Decentă pentru TINEri”.