Program de formare: „Munca Decentă şi drepturile socio-economice ale tinerilor”


Programul de formare în domeniul Muncii Decente și drepturilor socio-economice ale tinerilor este axat pe familiarizarea reprezentanților actorilor socio-economici (sindicate, patronate, specialiști în domeniul tineret, ocupării forței de muncă, autorități publice locale) și ai organizațiilor societății civile cu noțiunea de Muncă Decentă, agenda pentru Muncă Decentă, drepturile socio-economice ale tinerilor în vederea promovării ulterioare a acestora.

Astfel, în cadrul programului sunt abordate subiecte ce țin de drepturile socio-economice și aplicarea acestora în practică, dreptul internaţional al muncii şi actele normative internaţionale, Agenda pentru Muncă Decentă, starea de lucruri în Moldova la capitolul drepturile socio-economice și dreptul internațional al muncii, metode de lucru cu tinerii și de sporire a conștientizării drepturilor socio-economice ale acestora, parteneriate eficiente pentru promovarea Muncii Decente și a drepturilor socio-economice ale tinerilor.

Descarcă „Suport de Curs: Drepturile socio-economice”

 

Program de formare: „Drepturile socio-economice ale tinerilor și dialogul social”


Programul se adresează tinerilor, tinerilor membri de sindicat, liderilor sindicali și abordează următoarele subiecte:
- Sindicatele – instituţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor salariaţilor, rolul liderului sindical în mişcarea sindicală;
- Cadrul național și internațional privind reglementarea parteneriatului social ca factor de promovare a drepturilor și intereselor tinerilor salariați;
- Rolul dialogului social pentru dezvoltarea societății și probleme practice de realizare a dialogului social la nivel de unitate;
- Lacunele legislației și modalitățile de depășire eficientă a acestora;
- Acțiunea și efectele juridice ale contractului colectiv și convenției colective.

Ca urmare a parcurgerii programului participanții vor dobîndi următoarele cunoștințe și abilități:
- să cunoască drepturile socio-economice ale tinerilor și situațiile cînd acestea sunt încălcate și să pledeze pentru respectarea drepturilor socio-economice ale tinerilor;
- să negocieze drepturi și interese legitime suplimentare celor prevăzute de legislația muncii în vigoare pentru tineri;
- să aplice cunoștințele teoretice și practice la încheierea contractelor și convențiilor colective, ținînd cont de necesitatea promovării intereselor socio-economice ale tinerilor;
- să efectueze auditul situației actuale privind respectarea drepturilor tinerilor la unitatea unde lucrează și să elaboreze și să aplice soluții practice privind depășirea neajunsurilor depistate;
- să ofere consultații și sfaturi practice altor membri de sindicat privind cadrul legal de desfășurare a dialogului social la diferite niveluri;
- să informeze tinerii despre avantajele dialogului social și cerințele legale privind derularea și realizarea acestuia.

Descarcă „Suport de Curs: Drepturile socio-economice și dialogul social”

 

Program de formare: „Drepturile socio-economice ale tinerilor în practică”


Programul se adresează tinerilor, în special celor care au o pregătire juridică de bază, și este axat pe dezvoltarea abilităților acestora,
astfel încît să poată reacționa în cazul încălcării drepturilor socio-economice la angajare sau la locul de muncă.

Tinerii formați în cadrul programului sunt Avocați ai Tinerilor și au următoarele abilități:

- să informeze tinerii din regiunea lor despre drepturile lor socio-economice;
- să ofere răspunsuri la întrebările tinerilor în ceea ce privește chestiunile socio-economice;
- să direcționeze tinerii spre intituțiile abilitate să intervină în anumite cazuri specifice;
- să faciliteze soluţionarea conflictelor, inclusiv prin mediere;
- să propună soluţii pentru diverse probleme de ordin socio-economic întîmpinate de tineri.